top of page

Material

Bhajan Name: Vakra Thunda Maha Kaya

Lyrics:                                                                                          Audio: 

Vakra-Tunndda Maha-Kaaya

Suurya-Kotti Samaprabha

Nirvighnam Kuru Me Deva

Sarva-Kaaryessu Sarvadaa

**********************************************************

Bhajan Name: Gurur Brahma Gurur Vishnu

Lyrics:                                                                                          Audio: 

Gurur Brahma Gurur Vishnu

Gurur Devo Maheshwaraha

Guru SaVakshaat ParaBrahma

Tasmai Sri Gurave Namaha

**********************************************************

Bhajan Name: Tvam-Eva Maataa Ca Pitaa

Lyrics:                                                                                         Audio: 

Tvam-Eva Maataa Ca Pitaa Tvam-Eva

Tvam-Eva Bandhush-Ca Sakhaa Tvam-Eva

Tvam-Eva Viidyaa Dravinnam Tvam-Eva

Tvam-Eva Sarvam Mama Deva Deva

**********************************************************

Bhajan Name: Saraswati Namastubhyam

Lyrics:                                                                                         Audio: 

Saraswati Namastubhyam

Varadé Kāmarūpiṇi

Vidyārambham Kariṣhyāmi

Siddhirbhavatu mé sadā

**********************************************************

Bhajan Name: KaraAgre Vasate Lakshmi

Lyrics:                                                                                           Audio: 

KaraAgre Vasate Lakshmi

Kara-Madhye Saraswati

Kara-Moole Sthitaa Gowri

Prabathe Kara-Darshanam

**********************************************************

Bhajan Name: Our Father, Who Art In Heaven

Lyrics:                                                                                           Audio: 

Our Father, Who Art In Heaven,

Hallowed be Thy Name

Thy Kingdom Come, Thy Will Be Done

On Earth, As It Is In Heaven

**********************************************************

Bhajan Name: Buddham saranam gacchami

Lyrics:                                                                                        Audio: 

Buddham saranam gacchami

Dhammam saranam gacchami

Sangham saranam gachhami

**********************************************************

You must chant this THREE times and end with Om Shanthi

                                                                                                   Audio: 

Om Sai Eeshvaraya Vidmahe

Sathya Devaya Dhimahi

Tanna Sarva Prachodayat

 

Om Shanthi Shanthi Shanthi

Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
bottom of page